Loài ong biết phân biệt hình phạt và phần thưởng

Hạt chia úc