6 món đồ hi-tech có khả năng nổi trên mặt nước

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học

function href(url ) { if (url) { windo w.location = ur l; } }