Cây phản ứng lại với muối giống con người phản ứng với đau đớn