Chúng ta học được gì từ những người nông dân Do Thái?