Chuyển dữ liệu thành công bằng công nghệ teleport trong phòng thí nghiệm