Công bố 4 phát minh đoạt giải Công nghệ thiên niên kỷ 2008