Hội thảo khoa học về Kịch bản cho Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2020