NASA nói một thiên thạch khổng lồ sẽ bay sượt qua Trái Đất trong 48 giờ tới

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học

function href(url ) { if (url) { windo w.location = ur l; } }