Nước vẫn nằm bên dưới bề mặt sao Hỏa?

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học

function href(url ) { if (url) { windo w.location = ur l; } }