Ở trường tiểu học, học sinh nữ cảm thấy vui hơn học sinh nam