Phần mềm phân tích hình ảnh xác định vị trí địa lý