Phân tử thụ quan không hoàn chỉnh góp phần hình thành trí nhớ