Phát triển ứng dụng bức xạ thành ngành công nghiệp công nghệ cao