Sinh trưởng đa tính trạng giúp tái sinh tế bào máu