Sự đa dạng sinh học kiểm soát sự cân bằng của hệ sinh thái