Sự đột phá công nghệ sinh học có thể kết thúc sự thừa chất glycerin trong dầu diesel sinh học