Theo dấu loài cá voi - Phán quyết của tòa án và điều chưa biết về cá voi (Phần 2)